ALGEMEEN  HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

van de vereniging ‘ATB Dokkum’

HOOFDSTUK 1: Algemene Bepalingen; Naam en zetel

Artikel 1:

 1. De fietsclub ATB Dokkum wordt in dit reglement aangeduid als ‘De Vereniging’;
 2. Haar gekozen domicilie is Dokkum.

HOOFDSTUK 2: Vertegenwoordiging van leden

Artikel 2:

 1. De Vereniging treedt in haar functie als organisatie ter bevordering van de fietssport op als vertegenwoordiger van de leden op het gebied van de toerfietssport in de ruimste zin van het woord. Door het lidmaatschap van het betreffende lid wordt deze geacht, voor de duur van zijn lidmaatschap de Vereniging onherroepelijk volmacht te verlenen om als zijn vertegenwoordiger op te treden in binnen en buitenland.
 2. Als zodanig heeft de Vereniging de bevoegdheid om voor en namens haar leden en met uitsluiting van eigen optreden van de leden onder meer:
 3. overeenkomsten aan te gaan met andere verenigingen, rechtspersonen of organisaties in binnen en buitenland, alsmede zich aan te sluiten bij nationale organisaties welke zich op het gebied van de toerfietssport bewegen, in het bijzonder bij de Vereniging: “Nederlandse Toer Fiets Unie”, gevestigd te Veenendaal, hierna te noemen “De Unie”;
 4. fietstochten te regelen en uit te schrijven in Unieverband;
 5. samen te werken en/of overleg te plegen met derden omtrent te houden toerfietsevenementen in binnen en buitenland, alsmede keuze te doen en inschrijving te verrichten van vertegenwoordigende ploegen, groepen van leden of individuele leden voor deelname aan hier bedoelde toerfietsevenementen;
 6. door besluiten te nemen omtrent: het al dan niet deelnemen van groepen van leden of individuele leden, aan buiten Unieverband of medewerking van de Unie georganiseerde toerfietstochten, sterritten en andere verrichtingen op het gebied van de toerfietstochten in binnen en buitenland, alsmede groepen van leden of individuele leden als deelnemer in te schrijven of te doen inschrijven.
 7. De Vereniging dient erop toe te zien dat niet in strijd zal worden gehandeld met het Algemeen Huishoudelijk Reglement van de Unie.
 8. Op alle in verenigingsverband te houden tochten, in welke vorm ook, zijn regels en voorwaarden van toepassing welke de Unie, of bij de Unie aangesloten organisaties hebben voorgeschreven.
 9. Alle besluiten en beslissingen, welke terzake van vorenvermelde onderwerpen dienen te worden genomen, geschieden door het Verenigingsbestuur met een meerderheid van stemmen van het aantal zittende bestuursleden.

HOOFDSTUK 3: Leden en soorten van lidmaatschap; verwerving van lidmaatschap

Artikel 3:

 1. Natuurlijke personen dienen ter verkrijging van het lidmaatschap een schriftelijke door hem/haar ondertekend verzoek in te dienen bij de ledenadministrateur van de vereniging, die over een voorlopige toelating van de indiener als lid van de vereniging zal beslissen.
 2. De voorlopige toelating van het aspirant-lid kan worden omgezet in een definitief lidmaatschap, waartoe het bestuur van de vereniging zal beslissen. Deze beslissing zal binnen acht dagen ter kennis van de betrokkene gebracht worden.
 3. Ingeval van negatieve beslissing van het bestuur van de vereniging een aspirant-lid als lid van de vereniging toe te laten, zal het verzoek om toelating tot lid van de vereniging kunnen worden voorgelegd aan de Algemene ledenvergadering, welke bij absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen over toelating zal beslissen. Een en ander geschiedt alleen, indien de betrokkene dit wenst.

Artikel 4:

Natuurlijke personen, welke conform het vorenstaande een verzoek tot toelating als lid van de vereniging hebben ingediend en welke de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt, worden geacht te zijn toegetreden als aangeslotene van de vereniging. Met dien verstande dat dit verzoek vergezeld dient te gaan door een schriftelijke toestemming van één der ouders of verzorgers van betrokkene.

Artikel 5:

Diegenen die hebben verzocht als gewoon lid van de vereniging te worden toegelaten, zijn verplicht alle, naar redelijkheid verlangde, inlichtingen, welke door de vereniging worden gevraagd, te verstrekken. Bij weigering of onmogelijkheid de gevraagde inlichtingen te verstrekken kan het bestuur van de vereniging, met gewone meerderheid der stemmen afwijzend beslissen op een verzoek tot toelating als lid.

Artikel 6:

Indien het bestuur van de vereniging oordeelt dat een natuurlijk persoon zich voor de vereniging, dan wel voor de toerfietssport in het algemeen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, kan deze persoon op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen voor een benoeming als lid van verdienste. Eveneens kan een dergelijke voordracht geschieden door tenminste tien stemgerechtigde leden van de vereniging, mits tenminste tien dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering het secretariaat van de vereniging van die voordracht schriftelijk in kennis is gesteld. Benoeming als lid van verdienste geschiedt met meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. Een lid van verdienste adviseert het bestuur van de vereniging zo dikwijls als hij geraadpleegd wordt, dan wel in die gevallen waarin hij dit zelf noodzakelijk acht.

Artikel 7:

Natuurlijke personen, rechtspersonen en overige organisaties, die een jaarlijkse bijdrage wensen te verrichten aan de vereniging, melden zich daartoe schriftelijk aan bij het secretariaat van de vereniging, onder vermelding van het bedrag dat zij wensen te storten, waarvan het minimum tenminste vijftig procent moet bedragen van de jaarlijkse contributie van de gewone leden. Het verenigingsbestuur beslist over toelating van een donateur, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Men is donateur op de datum waarop het bestuur over de toelating als zodanig heeft beslist.

Artikel 8:

De leden zijn verplicht de statuten, het huishoudelijk reglement en bestuursbesluiten van de vereniging na te leven en de belangen van de toerfietssport in het algemeen niet te schaden. Zij zijn verplicht desgevraagd aan de vereniging juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken, zowel mondeling als schriftelijk, aan het verenigingsbestuur, welke in redelijkheid van hen verlangd kunnen worden.

Zij zijn verplicht zich te onthouden van het maken van onderlinge afspraken of overeenkomsten, waarvan de strekking in strijd is met de reglementaire bepalingen en voorschriften van de vereniging en de Unie.

Zij zijn verplicht al de hen opgelegde financiële verplichtingen vanwege de vereniging en/of de Unie op de voorgeschreven wijze correct na te komen.

Artikel 9:

De gewone leden van de vereniging zullen tevens lid zijn van de Unie en gehouden zijn aan de verplichtingen en voorwaarden welke de Unie aan haar leden stelt. Degene die vanwege de Unie zal worden geroyeerd als lid wordt tevens als lid van de vereniging geroyeerd.

Diegene die is geroyeerd als lid van de vereniging en de Unie zal zijn uitgesloten van deelname aan toerfietsevenementen als lid.

Artikel 10:

De leden zijn gehouden aan alle voorschriften welke de Unie aan haar leden stelt conform haar huishoudelijk reglement, voor zover deze in dit reglement niet zijn opgenomen.

HOOFDSTUK 4: Organisatie en Bestuur; Algemene Ledenvergadering

 

Artikel 11:

Het hoogste bestuursorgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 12:

De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door alle stemgerechtigde leden van de vereniging, welke als zodanig staan ingeschreven bij de vereniging, tenminste drie maanden voor de datum van een te houden Algemene Ledenvergadering.

Artikel 13:

De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar en wel in de maand maart. Tevens vergadert zij zo dikwijls als het bestuur van de vereniging dit nodig acht, dan wel in geval er een verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden voor een Algemene Ledenvergadering bij het bestuur van de vereniging wordt ingediend, onder opgave en toelichting van de in die vergadering aan de orde te stellen onderwerpen. Het bestuur van de vereniging dient in voorkomende gevallen de Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.

Artikel 14:

De Algemene Ledenvergadering heeft in elk geval de navolgende agendapunten:

 1. de goedkeuring van de door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de diverse commissies uit te brengen jaarverslagen;
 2. décharge van het bestuur;
 3. verkiezing, c.q. herverkiezing van de leden van het bestuur;
 4. verkiezing, c.q. herverkiezing van de leden van de diverse commissies;

De Algemene Ledenvergadering heeft in elk geval als agendapunten:

 1. de tussentijdse verslagen van de voorzitter en de diverse commissies en, indien noodzakelijk de tussentijdse verslagen van de secretaris en penningmeester;
 2. de algemene begroting en de begroting van de diverse commissies van de vereniging;
 3. de vaststelling van de door de leden verschuldigde jaarlijkse contributie, alsmede van de contributie van de aangeslotenen en de minimum bijdrage van donateurs.

Artikel 15:

 1. De stemmingen zullen in de Algemene Ledenvergadering als volgt plaatsvinden: over taken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist.
 2. Behoudens in gevallen, waar statuten of Huishoudelijk Reglement anders bepalen, is een persoon gekozen of een voorstel aangenomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
 3. Bij staken van de stemmen heeft een herstemming plaats, staken alsdan wederom de stemmen, dan beslist het lot in geval van keuze van personen, terwijl bij zaken het voorstel is verworpen.
 4. Indien een stemming bestuursverkiezingen betreft kunnen leden van het bestuur geen stem uitbrengen. Ook een kandidaat bestuurslid kan in geval van bestuursverkiezing geen stem uitbrengen.

Artikel 16:

De secretaris van de vereniging doet tenminste tien dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering kennisgeving van de te houden vergadering, met opgave van plaats, tijd en de te behandelen agendapunten toekomen aan de bestuursleden, de gewone leden, de aangeslotenen, de donateurs en ereleden (leden van verdienste).

Artikel 17:

Voorstellen en te behandelen onderwerpen kunnen door de leden of commissies op de agenda van de Algemene Ledenvergadering worden geplaatst, mits daartoe tenminste één maand tevoren een schriftelijk verzoek bij het secretariaat van de vereniging is ingediend.

Een tijdens de vergadering ingediend verzoek of voorstel kan door de voorzitter worden overgenomen of aangehouden.

Artikel 18:

Indien op de Algemene Ledenvergadering besloten wordt tot geheimhouding van het in de vergadering besprokene, waartoe een gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen is vereist, is ieder die in de vergadering aanwezig is verplicht zich tegenover niemand uit te laten omtrent hetgeen besproken is.

Bij overtreding van deze bepaling kan het bestuur van de vereniging tot schorsing van de overtreder overgaan.

Artikel 19:

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Bij een gecombineerde functie van secretaris-penningmeester, dient een ander bestuurslid te worden benoemd als lid van het dagelijks bestuur.

Artikel 20:

Het bestuur van de vereniging heeft het recht bevoegdheden te delegeren aan de in de Algemene Ledenvergadering gekozen kommissies.

Artikel 21:

Bestuursleden mogen geen bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad zijn. In voorkomende gevallen dient één der verwanten onmiddellijk af te treden.

Artikel 22:

Het dagelijks bestuur en het verenigingsbestuur vergaderen zo dikwijls als de voorzitter, dan wel twee andere bestuursleden dit nodig oordelen.

Artikel 23:

De leden van het dagelijks bestuur hebben het recht tot het bijwonen van de vergaderingen van de diverse kommissies.

Artikel 24:

Voor bestuursfuncties kunnen kandidaten gesteld worden door tenminste tien stemgerechtigde leden. De namen van de kandidaten moeten tenminste één maand voor de datum van de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat van de vereniging zijn ingediend, vergezeld van tien handtekeningen van de stemgerechtigde leden en een bereidverklaring van de kandidaat ten opzichte van de bepaalde functie. De betrokken kandidaat dient lid te zijn van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging is bevoegd kandidaten voor het bestuur voor te dragen, welke ook lid van de vereniging dienen te zijn.

Een lijst van verkiesbare bestuurskandidaten, alsmede de herkiesbare bestuursleden, dient door het secretariaat aan alle stemgerechtigde leden ter hand te worden gesteld, tenminste tien dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering.

Ereleden (Leden van Verdienste) en donateurs kunnen, indien zij dit wensen ook een vorenbedoelde kandidatenlijst ontvangen.

Artikel 25:

In tussentijds ontstane bestuursvacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Het verenigingsbestuur is bevoegd in tussentijds ontstane bestuursvacatures te voorzien. Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering dient het tijdelijk benoemd bestuurslid alsnog bij gewone meerderheid van stemmen definitief te worden gekozen.

Artikel 26:

De voorzitter leidt alle Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen.

Hij zorgt voor het naleven van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere reglementen en bepalingen. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter neemt diegene die het langst bestuurslid is diens functie waar. De plaatsvervangend voorzitter treedt, zolang diens waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.

Artikel 27:

Tot de taak van het verenigingsbestuur behoort ondermeer:

 1. het uitleggen van de statuten, het Huishoudelijk Reglement, andere reglementen, alsmede de uitvoering van besluiten, één en ander alles voor zover dit niet aan anderen is opgedragen en behoudens in gevallen, waarin de delegatie daartoe niet is gedaan aan de ingestelde kommissies;
 2. de zorg voor de naleving van de verplichtingen door de vereniging aangegaan, alsmede de uitvoering van de door de vereniging op zich genomen taken, alsmede regelende en vertegenwoordigende functies;
 3. het beheer van de geldmiddelen, waartoe in het bijzonder de penningmeester gehouden zal zijn, middels het voeren van een gerede boekhouding;
 4. de benoeming van kommissies, voor zover dit niet is opgedragen aan of voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering;
 5. de beslissing omtrent toelating van leden, voor zover dit niet aan de Algemene Ledenvergadering is voorbehouden;
 6. de zorg voor voorlichting en publiciteit, zowel binnen de vereniging als daarbuiten;
 7. de beslissing in competentie geschillen.

Artikel 28:

Met het voeren van correspondentie, het uitschrijven en notuleren van alle bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen, het uitbrengen van het jaarverslag en voorts alle werkzaamheden die geacht worden te behoren tot het secretariaat van de vereniging, is de secretaris belast.Artikel 29:

De penningmeester is belast met inning en beheer van de verenigingsgelden. Uitgaven de somma van € 100,= te boven gaande, vereisen de goedkeuring van het verenigingsbestuur, tenzij die uitbetalingen plaatsvinden binnen het kader van de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begroting. De penningmeester is gehouden van het beheer van de geldmiddelen een gerede boekhouding bij te houden, welke elke bestuursvergadering ter verantwoording moet worden voorgelegd aan het verenigingsbestuur. Jaarlijks brengt de penningmeester verslag uit aan de Kascommissie.

Op de Algemene Ledenvergadering te houden in maart dient de penningmeester verslag uit te brengen aan die vergadering.

 

Artikel 29:

De vereniging kent onder meer de navolgende kommissies:

 1. Commissie clubfietsen;
 2. Kascommissie;
 3. Commissie Evenementen;
 4. Redactiecommissie van het verenigingsorgaan;
 5. Kledingcommissie;
 6. Bikepark/route commissie.

Alle commissies van de vereniging worden ingesteld en benoemd door de A.L.V.,

hun taakomschrijving en bevoegdheden worden geregeld bij afzonderlijke reglementen.

Artikel 30:

Het verenigingsbestuur en de Algemene Ledenvergadering kunnen te allen tijde andere kommissies instellen.

HOOFDSTUK 5: Geldmiddelen; Inkomen

 

Artikel 31:

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, administratievergoedingen, donaties, gekweekte rente, boeten, legaten en overige baten.

 

Artikel 32:

Alle verschuldigde gelden moeten binnen één maand na opvordering aan de penningmeester van de vereniging worden voldaan.

UITGAVEN

Artikel 33:

Alle vorderingen op de vereniging moeten worden ingediend bij de penningmeester van de vereniging. Door hem geschieden alle betalingen vanwege de vereniging

Artikel 34:

Alle declaraties wegens uitgaven ten behoeve van de vereniging dienen binnen één maand bij de penningmeester van de vereniging te worden ingediend; zij dienen te zijn vergezeld van toelichting op het doel van de uitgaven en van deugdelijke bewijzen. Uitgaven van de diverse kommissies worden ingediend via een daartoe aangewezen commissielid.

Artikel 35:

Wanneer er met de auto ten behoeve van de vereniging wordt gereden en indien dit plaats vindt met toestemming van de commissieverantwoordelijke dan wel het bestuur kan in overleg met het bestuur een km vergoeding betaald overeenkomstig het fiscaal toegestane onbelaste km tarief. De vergoeding van andere kosten is ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 36:

De kosten welke zijn gemaakt voor een onderzoek naar veronderstelde handelingen in strijd met de reglementen, komen ten laste van de partij, waarvan is gebleken, dat deze in strijd met de reglementen heeft gehandeld.

BESTUURSBELEID.       

Artikel 37:

Overtollige geldmiddelen worden op een interestdragende spaarrekening belegd. Andere beleggingen zijn niet toegestaan.

 

Artikel 38:

Indien aan het einde van een boekjaar blijkt, dat er een nadelig saldo is, kan door de Algemene Ledenvergadering een hoofdelijke omslag gevorderd worden ter dekking van dit tekort, volgens een door de vergadering vast te stellen regeling.

Artikel 39:

Op de Algemene Ledenvergadering zal door het verenigingsbestuur een begroting worden ingediend, welke op die vergadering zal worden behandeld. Eens gelijks worden onder verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur begrotingen ingediend terzake van uitgaven van de diverse kommissies. Op voorstel van het verenigingsbestuur kunnen in de loop van het boekjaar door de Algemene Ledenvergadering wijzigingen in de begroting worden aangebracht.

HOOFDSTUK 6: Statuten en Reglementen

Artikel 40:

Het bestuur van de vereniging beslist in alle gevallen, waarin de statuten en reglementen niet voorzien, welke besluiten bekrachtiging vereisen van de Algemene Ledenvergadering, door gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.